Privacyverklaring

Stichting Careander, gevestigd aan Westeinde 27a, 3844 DD te Harderwijk, en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 41035212, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor Careander is de bescherming van persoonsgegevens uiterst belangrijk. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld. Dit geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens van u verwerken we bij Careander?

Er zijn verschillende grondslagen op basis waarvan wij uw gegevens mogen verwerken. Bijvoorbeeld een wettelijke verplichting of uw toestemming.

Bij een wettelijke verplichting kunt u denken aan uw cliëntendossier. Op basis van de wet zijn wij namelijk verplicht een dossier te voeren. Daarnaast kunt u bij een wettelijke verplichting ook denken aan de gegevens die we aan de zorgverzekeraar of de gemeente sturen, zodat uw zorg wordt betaald.

Wanneer er geen grondslag is voor het verwerken van gegevens vragen we toestemming aan u om gegevens bij een ander op te vragen of om gegevens aan een ander te verstrekken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het informeren van uw familie.

Uw keuze om wel of geen toestemming te verlenen voor een specifieke verwerking van gegevens kunt u te allen tijde heroverwegen.

Wij zorgen ervoor dat alleen die gegevens worden verwerkt die wij mogen verwerken.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

1. Het uitvoeren van de met u gesloten (zorg & dienstverlenings)overeenkomst(en)

2. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten

3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen

4. Voor landelijke (kwaliteits-)registraties ten behoeve van verbetering van zorg (geanonimiseerde data)

5. Voor het voldoen van wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht

Rechten met betrekking tot uw dossier

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw dossier:

  1. Inzage in uw dossier
  2. Het verkrijgen van een kopie
  3. Correctie en toevoeging van gegevens
  4. Vernietiging van gegevens
  5. Gegevensoverdraagbaarheid
    (Dit betekent dat u het recht hebt om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere (zorg)aanbieder.)
  6. Beperken van de verwerking

(Voor toelichting: zie document Rechten m.b.t. uw dossier)

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is kosteloos (behoudens misbruik). U oefent de rechten uit door contact op te nemen met uw begeleider, het desbetreffend team of de functionaris gegevensbescherming (FG).

Bewaartermijn

Careander bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering  van de omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen. Medische gegevens worden conform WGBO minimaal 20 jaar bewaard.

Beveiliging

Careander neemt passende technische en organisatorische beheersmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor zijn processen, procedures en gedragscodes opgesteld. Indien externe partijen in opdracht van Careander persoonsgegevens verwerken, verlangen wij dezelfde beveiligingsmaatregelen. Dit leggen we vast in zogenaamde verwerkersovereenkomsten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Careander gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies

Careander maakt gebruik van cookies tijdens uw bezoek op deze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Ook zijn cookies niet schadelijk voor uw computer. Wel bevatten deze cookies informatie over uw bezoek aan deze website of over het gebruik van sociale media op deze website.

Google Analytics

Careander gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages daarvan samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens zijn standaard geanonimiseerd.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt opgeslagen op servers van Google. Careander heeft alleen toegang tot de geanonimiseerde en geaggregeerde data die door middel van rapportages in Google Analytics beschikbaar wordt gesteld. We kunnen met behulp van deze rapporten niet bepalen wie u bent of waar u woont. De gegevens van Google Analytics zijn alleen voor intern gebruik en worden in geen geval doorgegeven aan externe partijen.

Alle gegevens zijn eigendom van Google. Google kan deze informatie verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie over wat Google met uw informatie doet. U kunt Google Analytics helemaal blokkeren door een zogenaamde add-on op uw browser te installeren. De add-on kunt u downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookies van externe sites

We maken gebruik van externe sites om functionaliteit toe te voegen aan de website van Careander. We bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om artikelen te delen op sociale media. We voegen video’s in van YouTube.

Al deze scripts leggen met cookies informatie op uw computer, tablet of smartphone vast, vaak om te zorgen dat uw gebruikservaring zo prettig mogelijk is, maar vaak ook om het profiel dat deze bedrijven over u bijhouden te verrijken.

Functionaris Gegevensbescherming

Careander heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving en adviseert de organisatie over de privacywetgeving. De FG rapporteert rechtstreeks aan de bestuurder van Careander. Tevens is de FG de contactpersoon voor alle vragen en/of klachten die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: privacy@careander.nl.

Toezichthouder

Het staat u altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nlhttps://www.stjansdal.nl/img/default/pixTrans.gif.

Careander, mei 2018