Projectbureau Sociaal Domein bij Careander

Sinds 1 juli 2013 is Careander gestart met het Projectbureau Sociaal Domein. Aanleiding hiervoor zijn de drie decentralisaties die op ons afkomen en die ervoor zorgen dat gemeenten voor een groot deel verantwoordelijk worden voor de niet medische ondersteuning aan mensen.
Het gaat om :

  • De Participatiewet,
  • De Jeugdzorg en daarnaast ook nog het “Passend Onderwijs”.
  • De overheveling van de Extramurale Begeleiding/-Groep en Persoonlijke verzorging
  • Kortdurend verblijf van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Gemeenten krijgen te maken met nieuwe, vaak relatief zware zorgvragen en nieuwe doelgroepen. Tevens gaat de overheveling naar de gemeenten gepaard met een forse korting.

 

 

WMO en gemeenten

Vanaf 2015 zijn de functies extramurale begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf overgeheveld vanuit de AWBZ naar de Wmo. Deze gaat zoals gezegd gepaard met een forse korting. De gemeenten en zorgaanbieders staan dus voor een enorme uitdaging.
De gemeenten hebben de regie over het transitieproces, maar zullen samen met de huidige aanbieders tot een invulling van taken op het gebied van extramurale begeleiding/-groep, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf moeten komen.

Het projectbureau van Careander is verantwoordelijk om dit proces te begeleiden, te ondersteunen en hier een actieve rol in te hebben. Het Projectbureau wordt hierin ondersteund door de werkgroep WMO.

Meer informatie

Het projectbureau is als volgt samengesteld:
Hans Oosterink, projectleider

Lucette Schepers, projectmedewerker
l.schepers@careander.nl; telefoon 06-51852385

Joke van Norden, secretariaat
j.vannorden@careander.nl; telefoon 0341-467820