“De opgewektheid en de stabiliteit die ik zie op de locaties, vind ik bewonderswaardig.” 

Sinds mijn komst ben ik op verschillende woon- en dagactiviteitenlocaties geweest.
Wat mij direct opviel is hoe goed alles is geregeld voor de cliënten. 

De begeleiders gaan heel goed om met de cliënten en de locaties zijn geordend en netjes. Dan zie je dat Careander echt drijft op de passie van mensen. Daarnaast is het indrukwekkend om te zien wat voor creatieve producten er allemaal gemaakt worden en vaak nog duurzaam ook. We mogen echt trots zijn op onze mooie locaties en leuke cliënten. 

Als interim bestuurder wil ik alles zo goed mogelijk overdragen aan de toekomstige bestuurder. Een heldere Strategische Koers met duidelijke doelen is één van mijn ambities. Om de Strategische Koers te concretiseren, kijken we onder anderen naar de vijf kanslijnen voortkomend uit het Zorgakkoord 2022. Het Zorgakkoord is gesloten door Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland met een looptijd van 5 jaar. Daarnaast wordt er gekeken naar de input vanuit de organisatie. In januari 2023 willen we de Strategische Koers aangescherpt hebben met concrete doelen aan de hand van de vijf kanslijnen en de input vanuit de organisatie. 

Een tweede ambitie die ik heb, is helderheid geven rondom zelforganisatie. Stap één is om expliciete taakomschrijvingen van de teams op papier te zetten. Wat zijn jouw taken? Wat wordt er van jou verwacht en welke doelen willen we met zijn allen behalen? Daarbij is het van belang om te kijken of het ook realistisch is dat een team die taken uitvoert. In februari 2023 willen we een duidelijke structuur hebben.  

Tot slot is het voor ons belangrijk om een gerichte doelgroepskeuze te maken. Er zijn in de gehandicaptenzorg heel veel verschillende doelgroepen en geen cliënt is hetzelfde. Ook is er sprake van een groeiende zorgvraag zowel in het aantal cliënten als in de complexiteit van hun zorg- en ondersteuningsbehoeften. Om goede huisvesting en cliëntgerichte zorg aan te kunnen blijven bieden, is het belangrijk dat we een doelgroepskeuze maken. Welke doelgroep heeft het meeste baat bij de kracht van Careander. 

De afgelopen jaren heerst er veel onrust in de wereld, waarbij corona een belangrijk rol speelt. Om dan te zien hoe opgewekt en toegewijd iedereen is die ik ontmoet op de locaties en de stabiliteit die wordt gewaarborgd voor de cliënten, vind ik echt bewonderingswaardig.

Karin Velstra
Raad van Bestuur a.i.

 

De visie van Bert Brouwer op corona

De combinatie van corona en een tekort aan arbeidskrachten raakt alle zorginstellingen in ons land, ook Careander. Dagelijks wordt hard gewerkt om roosters rond te krijgen. Veel van onze begeleiders werken extra en tonen zich daarbij flexibel. In werk en privé wordt geprobeerd niet besmet te raken. Maar het vraagt veel, en dat terwijl de winter nog voor ons ligt. 

Mijn grootste wens voor Careander is dat we als medewerkers, cliënten en verwanten de eenheid bewaren, ook als we verschillend denken over dingen. Dat vraagt een open houding naar elkaar en het besef dat niemand van ons de wijsheid in pacht heeft. Ook vraagt het om een consequent coronabeleid vanuit de organisatie. Het beleid is bekend, maar over de achtergronden daarvan wil ik wat meer vertellen.

Vanaf de eerste dag dat we te maken kregen met corona hebben we gewerkt vanuit twee uitgangspunten, namelijk verantwoordelijkheid en individuele vrijheid. 

Het eerste uitgangspunt is dat wij bij Careander onze verantwoordelijkheid voor het bieden van goede zorg blijven nemen, hoe de crisis zich ook ontwikkelt. Vanuit dit uitgangspunt hebben we tot op de dag van vandaag het belang benadrukt van het nauwgezet volgen van alle aanbevelingen om verspreiding van het virus te voorkomen. 

Het tweede uitgangspunt is dat iedere cliënt en medewerker zijn of haar eigen individuele vrijheid heeft en houdt. Om die reden hebben we over vaccinatie bijvoorbeeld niet positief of negatief geadviseerd, maar iedereen opgeroepen om daar een besluit over te nemen op basis van betrouwbare informatie. 

In ons beleid zoeken we telkens naar de balans tussen deze twee uitgangspunten, verantwoordelijkheid en individuele vrijheid. Dat past bij onze visie, waarin we zeggen dat ieder mens uniek is en door God geliefd. Het zoeken naar de balans gaat door, ook in het verdere verloop van deze crisis.   

Werkgevers krijgen binnenkort misschien de mogelijkheid om de vaccinatiestatus van medewerkers op te vragen. Hier hebben we als managementteam en organisatiecrisisteam veelvuldig over gesproken. De lijn die we hebben gekozen is dat Careander geen gebruik gaat maken van de mogelijkheid om dit te doen. Het zou afbreuk doen aan het gevoel van individuele vrijheid van collega’s. Ook zou het mensen van elkaar verwijderen. Dat willen we voorkomen. We hebben vanaf de start immers gezegd dat we samen de crisis door wilden komen. Zolang iedereen goed doordacht omgaat met de vrijheid die hij of zij zelf heeft en verantwoordelijkheid blijft nemen voor anderen, werken we samen aan de goede zaak. Dan komen we er doorheen. Dat willen we vasthouden. 

Hoe de coronacrisis zich verder ontwikkelt weet niemand. We weten dus ook niet met welke maatregelen we nog te maken krijgen. Het blijft zoeken voor ons allemaal, elke dag. Maar we doen het samen. Daar gaat het om. 

Bert Brouwer, bestuurder Careander 

Careander steunt Maini Dibace in Roemenië – Koop een lot en doe mee! 

Al jaren steunt Careander Maini Dibace, een dagactiviteitencentrum en woonhuis voor mensen met een beperking in Roemenië. Dit gebeurt via de onafhankelijke stichting ‘Careander over grenzen’. Via een lotenactie zamelt de stichting geld in voor Maini Dibace. Koop ook een lot en doe mee! 

Annemieke, administratief medewerker bij Careander, is er in 2019 geweest en heeft gezien wat de mensen daar kunnen doen, mede dankzij onze donaties. “Het is mooi om te zien hoe zij daar met minimale middelen het maximale bereiken. Met beperkte ruimte en middelen bieden ze alsnog zinvolle dagbesteding aan de cliënten. Voor 90% van de begroting zijn deze twee bijzondere locaties afhankelijk van giften. Mede door corona zijn andere donateurs weggevallen, dus ze hebben ons juist nu hard nodig.” 

Annemieke is bestuurslid van Careander Over Grenzen en roept iedereen op om loten te kopen: “Er is in Roemenië weinig voor mensen met een beperking, en met giften van ons kan Maini Dibace haar hoofd nog boven water houden. Wanneer je een lot koopt, steun je de mensen in Roemenië en maak je bovendien kans op mooie prijzen!” 

Careander heeft al veel betekend voor Maini Dibace. In het verleden is er bijvoorbeeld kleding ingezameld en is er een rolstoelbus gekocht, waardoor cliënten dagelijks naar de dagbesteding gebracht kunnen worden. Momenteel is het geld puur nodig om ze het komende jaar door te helpen zodat ze open kunnen blijven. 

Koop nu je lot via https://bit.ly/3wwho4q ! Een lot kost €5,- en je maakt kans op leuke prijzen, waaronder een tablet. De trekking is 15 december.  

Jaap, één van de bewoners van Heidestate in ’t Harde, is al druk bezig met het verkopen van de loten. Hij is zelf in Roemenië geweest en heeft gezien hoe hard de mensen daar onze hulp nodig hebben. “Ze hebben het daar financieel niet makkelijk”, vertelt Jaap. “Ik heb gezien dat ze hulp nodig hebben. Ze hebben onze steun nodig, juist nu het minder goed gaat door corona.” 

De afgelopen jaren is Careander flink bezig geweest met verduurzamen. In de huidige strategische visie van Careander, is het volgende verwoord: “De aarde is ons toevertrouwd. Hier willen we verantwoordelijk mee omgaan”. Naast dit ideële motief zijn er door de overheid ook eisen geformuleerd ten aanzien van duurzaamheid. Wat wordt er nu precies gedaan om een steentje bij te dragen aan een beter milieu? 

De uitstoot op een rijtje 

Allereerst is uitgezocht waar op dit moment de uitstoot precies zit en hoeveel dat is. Naast alle vervoersbewegingen is vooral het energieverbruik in de panden een grote hap. Qua elektriciteit was het verbruik gelijk aan ongeveer 400 huishoudens. Met die inzichten is een projectgroep actief aan de slag gegaan. Met resultaat! 

Resultaten tot nu toe 

Er zijn inmiddels 500 zonnepanelen geplaatst en honderden lampen vervangen voor LED. Ook is ingezet op duurzame initiatieven op locatie zoals het plaatsen van regentonnen en scheiden van afval. Daarnaast zijn laadpalen geplaatst en zijn De Steenrots en Heidestate in ’t Harde overgegaan op een elektrische auto. Op De Wissel in Harderwijk is er duurzame infrarood verwarming geplaatst om minder gas te gebruiken. Verder is er op De Postkamer in Nijkerk in het kader van gas besparen HR++ glas geplaatst. Er wordt door al deze acties nu ongeveer 17% minder CO2 uitgestoten in de eigen panden ten opzichte van de beginsituatie. Daarnaast is het zo dat we nu voldoen aan de eisen vanuit de overheid. 

Rendement 

Verduurzamen kost niet alleen geld, maar de bovenstaande investeringen besparen ook tienduizenden euro’s per jaar. En met de enorm stijgende energieprijzen is het rendement op de investeringen nog hoger dan aanvankelijk gedacht.  

Hoe nu verder? 

De verduurzamingsopgave waar Careander de komende jaren voor staat, is nog niet volledig in beeld. Het is van belang hier eerst meer inzicht in te krijgen. De komende tijd willen we in ieder geval graag in gesprek gaan met de woningbouwcorporaties over de mogelijkheden in de huurpanden. Daar ligt een gezamenlijk belang. Ook zien we dat de eigen panden van Careander op termijn minder of zelfs helemaal geen gas meer moeten afnemen. Careander werkt aan vastgoedplan voor de komende jaren en in dit plan zullen we daar rekening mee houden.  Ook op het gebied van vervoer is nog veel werk te verzetten. Kortom, werk aan de winkel! 

Duurzaamheid bij locatie Grootveen in Ede

Bij locatie Grootveen in Ede worden prachtige producten verkocht van hergebruikte materialen. Eén van de begeleiders Arianne Bon maakt er een sport van om zo duurzaam mogelijk met materialen om te gaan. ”Ik kan niet in de natuur zijn zonder overal beelden in te zien”, vertelt Arianne. “Als ik thuis m’n kwarkbakje leeg heb, zie ik daar alweer een varkentje in.” Bij Grootveen worden oude kranten gebruikt voor papier-maché, oude spijkerbroeken worden omgetoverd tot kussens en kastanjes worden gebruikt voor mooie kettingen. Ook veel meubels in het Theehuis heeft Arianne geregeld via Marktplaats of een rommelmarkt. ”In deze wegwerpmaatschappij kunnen we niet anders dan aan de natuur denken. En hoe leuk is het dat er door onze vrolijke producten ook nog een lach op de gezichten van mensen komt? Dat is echt win-win.” zegt Arianne. 

De landbouw in Nederland is enorm in beweging: CO2 uitstoot, telkens veranderende regelgeving, bemoeienis vanuit Brussel, noem maar op. Boeren staan voor de vraag hoe zij om willen gaan met deze ontwikkelingen. Eenvoudige antwoorden zijn er niet. Ik werd geïnspireerd door een film die ik zag, over boeren die hun bedrijf aanpassen aan klimaatverandering. Ze werken met grassen die dieper wortelen, telen nieuwe gewassen en laten onderzoek doen naar datgene dat het beste werkt. Ze reageren niet, ze ondernemen.

De overeenkomst met de zorg is overduidelijk. Net als de landbouw is de zorg in Nederland enorm in beweging. Allerlei ontwikkelingen spelen daarbij een rol. Als voorbeelden noem ik de opkomst van zorgrobots, de tekorten op de arbeidsmarkt en krimpende budgetten. Veranderingen zijn van alle tijden, maar ze gaan nu sneller dan voorheen. Van Careander vraagt dit duidelijke eigen keuzes: wat vinden we belangrijk, waarvoor willen we gaan, over welke trends maken we ons niet al te druk?

Vanuit deze gedachte werken wij momenteel aan een nieuwe strategische koers voor Careander. Ons doel is helder: we willen bijdragen aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Dat was zo en dat blijft zo. We denken hard na over de manier waarop we dat de komende jaren het beste kunnen gaan doen. Als we daar verder mee zijn, dan hoort u van ons.

Lisa Aartsen met één van de ambulante cliënten van wie zij begeleider is aan de Langendijkstraat in Harderwijk.

Careander leidt sinds 2018 BBL-leerlingen op. BBL staat voor Beroeps Begeleidend Leren. Dit betekent dat je tegelijk werkt en leert. BBL-ers zijn  in dienst bij Careander als leerling – (persoonlijk)begeleider met een leerling salaris.  Als BBL-er rouleer je tijdens je werk- en leerperiode van werkplek om zo breed mogelijk te worden opgeleid. Inmiddels zitten we op 30 BBL- leerlingen en zijn er dit jaar (2021) zes leerlingen geslaagd!

Waarom?

Cliënten hebben recht op goede zorg, nu en in de toekomst. Het personeel van Careander vergrijst en Careander heeft behoefte aan nieuw talent. Ook wordt er een arbeidstekort verwacht in de zorg.

Praktijkopleider Esmée van Dijk: “We willen jongeren en mensen met meer werk- en levenservaring enthousiasmeren om te werken in de gehandicaptensector. Daarnaast willen we bevorderen dat de studenten na het behalen van hun diploma ervoor kiezen om te gaan werken bij Careander. Dit maakt dat we de continuïteit van zorg ook in de toekomst kunnen waarborgen.”

Hoe werkt het?

De BBL-leerling wordt écht een mede-collega in het team. De BBL-er draait na een passende inwerkperiode zelfstandig diensten en is aanwezig bij bijvoorbeeld teamvergaderingen en verplichte trainingen binnen de locatie. Praktijkopleider Esmée van Dijk: “Bij het BBL-traject krijg je een werkplek waar je de nieuwe kennis die je leert op school direct kan toepassen in de praktijk. Als BBL-er werk je tijdens je leerperiode op minimaal 2 verschillende plekken: op een woonlocatie én op een dagbestedingslocatie. In veel gevallen rouleer je ook nog een derde keer.  Dit geeft je een voorsprong op de arbeidsmarkt ten opzichte van andere starters. Daarnaast geeft dit je vaak mooie doorgroeimogelijkheden binnen Careander.”

Oud BBL-leerling Lisa Aartsen: “De frisse blik die een BBL-er meebrengt houdt de organisatie scherp.”

Praktijkverhaal

Een van de geslaagde leerlingen is Lisa Aartsen, zij werkt nu als begeleider op de ambulante woonlocatie de Langendijkstraat in Harderwijk. Voor het BBL traject werkte Lisa als verkoopmedewerker bij een supermarkt. Nadat haar jongste naar de basisschool ging was er ruimte voor ontwikkeling.

Uitwisseling ervaringen

Lisa: “Ik ben gaan nadenken welke baan beter bij mijn kwaliteiten zou aansluiten. Een baan in de gehandicaptenzorg leek geschikt te zijn. Careander bood een parttime functie voor een BBL-leerling aan. Ideaal voor mij als zij-instromer. Op deze manier kon ik werken en leren tegelijk. Wat ik op school leerde kon ik gelijk in de praktijk uitoefenen en ervaringen die ik in de praktijk tegen kwam kon ik weer delen op school. Het uitwisselen van ervaringen met mede klasgenoten (veelal zij-instromers) en collega’s vond ik erg leerzaam.”

Wat levert het op?

Lisa: “Dankzij het BBL-traject heb ik een baan die voldoening geeft bij een fijne organisatie. Ik heb veel verschillende mensen leren kennen en heb meer ervaren en geleerd dan ik van tevoren had bedacht. En ik ben natuurlijk trotse bezitter van een MMZ-4 diploma!”

Wil je meer weten over werken & leren bij Careander?

Mail de Praktijkopleider: BBL: bbl@careander.nl /Stage: stage@careander.nl

Bij Careander hebben we op dit moment gelukkig nauwelijks coronabesmettingen onder cliënten en medewerkers. Dit is te danken aan het consequent naleven van de hygiënemaatregelen door cliënten, medewerkers en vele anderen. ​Ook de vaccinaties hebben hieraan bijgedragen. We zijn hier erg blij mee.

Op landelijk niveau vinden soms verhitte discussies plaats over nog verdergaande maatregelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verkennen van de mogelijkheden voor werkgevers in de zorg om een coronatoegangsbewijs van werknemers te vragen. Dit onderwerp houdt ook ons bezig en wij volgen deze ontwikkelingen dan ook op de voet.