Cliënten weten vaak goed wat ze willen of wat er kan verbeteren in hun woon- en werkomgeving. Daarom vinden we medezeggenschap bij Careander erg belangrijk. De mening van cliënten en hun vertegenwoordigers doet er toe. Medezeggenschap is daarom goed geregeld. Zo heeft elke locatie een eigen cliëntenraad, zodat cliënten altijd invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken.

Uitgangspunten

Uitgangspunten voor de medezeggenschap van cliënten binnen Careander zijn:

  • Medezeggenschap begint zo dicht mogelijk bij de cliënt. Dat betekent dat daar waar besluiten worden genomen die de levenssfeer van cliënten beïnvloeden, zij inspraak hebben.
  • Cliënten worden in staat gesteld om zelf hun medezeggenschap vorm en inhoud te geven. 
  • Er is binnen Careander cliëntmedezeggenschap volgens de Wmcz geregeld op centraal,  en lokaal niveau en voor ambulante cliënten.
  • Voor alle betrokkenen bij de medezeggenschap is duidelijk wat hun rol en bevoegdheden zijn binnen de gekozen structuur.
  • De cliëntenraden worden ondersteund door een coach cliëntenraden. De leden van de lokale cliëntenraden en van de deelraad cliënten worden tevens ondersteund door een aandachtsfunctionaris cliëntenraad (Adf-Cr).
  • De organisatie informeert de cliëntenraden over ontwikkelingen binnen de organisatie en legt tijdig en daar waar afgesproken in begrijpelijke taal voorstellen ter advies voor.
  • Bestuurder en leidinggevenden in de locaties nemen hun verantwoordelijkheid om een actieve rol te laten zien in de invulling van de medezeggenschap van cliënten.
  • Elk jaar in december kiest de bestuurder in samenspraak met de centrale cliëntenraad (deelraad cliënten en deelraad verwanten) het jaarthema voor het nieuwe jaar. Aan het jaarthema wordt door de bestuurder een taak en doelstelling verbonden. Het jaarthema wordt in alle cliëntenraden besproken.   

 

 

 

 

 

 

Structuur

Op centraal niveau is een centrale cliëntenraad ingesteld die is opgedeeld in een deelraad cliënten en een deelraad verwanten.

De deelraden functioneren synchroon. Voorstellen die te maken hebben met onderwerpen die de directe levenssfeer van cliënten raken worden voor advies in beide deelraden gebracht. Onderwerpen op het gebied van bedrijfsvoering en financiën worden ter advisering aan de deelraad verwanten voorgelegd. De deelraad cliënten wordt over deze onderwerpen geïnformeerd. Door deze verdeling van onderwerpen wordt overvraging van cliënten voorkomen. De bestuurder zorgt op basis van het hiervoor genoemde onderscheid voor de agendering van de onderwerpen.

In de locaties zijn lokale cliëntenraden ingesteld waar cliënten die gebruik maken van de voorziening in kunnen participeren. De lokale cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten die in de locatie wonen of werken.

Voor de ambulante cliënten die van Careander ambulante ondersteuning ontvangen is een cliëntenraad ambulant ingesteld waarin ambulante cliënten zitting kunnen nemen. Deze cliëntenraad behartigt de belangen van de ambulante cliënten.

 Bovengenoemde indeling en bezetting van cliëntenraden sluit aan bij de visie van Careander om samen met cliënten invulling te geven aan de zorg en ondersteuning van cliënten. Ook sluit dit volledig aan bij de opdracht van de wetgever om mensen met een beperking te stimuleren en ondersteunen in mondigheid, emancipatie en participatie zodat ieder individu zich kan ontplooien in burgerschap.

Naast de rol die de cliëntenraden vervullen in de belangenbehartiging van cliënten zijn in de locaties verwantencommissies ingesteld. Een verwantencommissie bestaat uit cliëntvertegenwoordigers. De verwantencommissie fungeert als klankbordgroep en ondersteunt de medezeggenschap van cliënten vanuit de invalshoek kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.