“De opgewektheid en de stabiliteit die ik zie op de locaties, vind ik bewonderswaardig.” 

Sinds mijn komst ben ik op verschillende woon- en dagactiviteitenlocaties geweest.
Wat mij direct opviel is hoe goed alles is geregeld voor de cliënten. 

De begeleiders gaan heel goed om met de cliënten en de locaties zijn geordend en netjes. Dan zie je dat Careander echt drijft op de passie van mensen. Daarnaast is het indrukwekkend om te zien wat voor creatieve producten er allemaal gemaakt worden en vaak nog duurzaam ook. We mogen echt trots zijn op onze mooie locaties en leuke cliënten. 

Als interim bestuurder wil ik alles zo goed mogelijk overdragen aan de toekomstige bestuurder. Een heldere Strategische Koers met duidelijke doelen is één van mijn ambities. Om de Strategische Koers te concretiseren, kijken we onder anderen naar de vijf kanslijnen voortkomend uit het Zorgakkoord 2022. Het Zorgakkoord is gesloten door Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland met een looptijd van 5 jaar. Daarnaast wordt er gekeken naar de input vanuit de organisatie. In januari 2023 willen we de Strategische Koers aangescherpt hebben met concrete doelen aan de hand van de vijf kanslijnen en de input vanuit de organisatie. 

Een tweede ambitie die ik heb, is helderheid geven rondom zelforganisatie. Stap één is om expliciete taakomschrijvingen van de teams op papier te zetten. Wat zijn jouw taken? Wat wordt er van jou verwacht en welke doelen willen we met zijn allen behalen? Daarbij is het van belang om te kijken of het ook realistisch is dat een team die taken uitvoert. In februari 2023 willen we een duidelijke structuur hebben.  

Tot slot is het voor ons belangrijk om een gerichte doelgroepskeuze te maken. Er zijn in de gehandicaptenzorg heel veel verschillende doelgroepen en geen cliënt is hetzelfde. Ook is er sprake van een groeiende zorgvraag zowel in het aantal cliënten als in de complexiteit van hun zorg- en ondersteuningsbehoeften. Om goede huisvesting en cliëntgerichte zorg aan te kunnen blijven bieden, is het belangrijk dat we een doelgroepskeuze maken. Welke doelgroep heeft het meeste baat bij de kracht van Careander. 

De afgelopen jaren heerst er veel onrust in de wereld, waarbij corona een belangrijk rol speelt. Om dan te zien hoe opgewekt en toegewijd iedereen is die ik ontmoet op de locaties en de stabiliteit die wordt gewaarborgd voor de cliënten, vind ik echt bewonderingswaardig.

Karin Velstra
Raad van Bestuur a.i.

 

Beste familie en vrienden van cliënten van Careander,

Inmiddels zijn we de drempel van het nieuwe jaar alweer ruimschoots over.

Ook in 2022 zullen wij ons ten volle inzetten voor onze cliënten. We doen dat graag samen met u. Werken vanuit de driehoek draagt immers enorm bij aan het welzijn en de ontwikkeling. En dat is waar onze medewerkers elke dag door gemotiveerd worden.

In 2022 hopen we ons 55 jarig bestaan te vieren. We gaan daar op feestelijke wijze bij stilstaan, maar wel in kleine gezelschappen.

Verder zullen we dit jaar een nieuw elektronisch cliëntendossier invoeren. U leest hier meer over elders in deze nieuwsbrief.

Ook zullen we dit jaar veel aandacht besteden aan Kind & Jeugd. De komende tijd zal duidelijk worden hoe de zorg voor kinderen en jongeren er op de korte en lange termijn uit gaat zien en wat daarvoor nodig is.

In het nieuwe jaar staan we ook stil bij de ontwikkeling van Careander in de komende jaren. Welke rol gaat technologie spelen, het tekort aan arbeidskrachten, de financiering die onder druk staat? Met deze en andere vragen heeft een groep collega’s zich de afgelopen tijd bezig gehouden. Dat heeft geleid tot een nieuwe strategische koers, die binnenkort zal worden vastgesteld. In die nieuwe koers staat centraal dat wij onze unieke plek in ons werkgebied in de komende jaren willen behouden en versterken. Cliënten, familie en collega’s waarderen wat we doen; de kleinschalige locaties, de persoonsgerichte zorg, de aandacht voor elkaar. Deze kenmerken zijn en blijven goud waard. Daarnaast hebben we binnen Careander ambities voor groei, voor verbetering, voor innovatie. Dat inspireert.

Naast deze en andere prioriteiten zal ook corona nog veel van ons vragen. De zorg gaat immers altijd door, ook als er uitval is door ziekte of allerlei maatregelen nodig zijn. Ik hoop dat we mogen rekenen op uw begrip, al naar gelang de ontwikkelingen. Samen met u zijn we gekomen waar we nu staan, samen met u willen we graag verder.

Mede namens alle collega’s van Careander wil ik u alle goeds wensen voor het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,

Bert Brouwer, bestuurder

De visie van Bert Brouwer op corona

De combinatie van corona en een tekort aan arbeidskrachten raakt alle zorginstellingen in ons land, ook Careander. Dagelijks wordt hard gewerkt om roosters rond te krijgen. Veel van onze begeleiders werken extra en tonen zich daarbij flexibel. In werk en privé wordt geprobeerd niet besmet te raken. Maar het vraagt veel, en dat terwijl de winter nog voor ons ligt. 

Mijn grootste wens voor Careander is dat we als medewerkers, cliënten en verwanten de eenheid bewaren, ook als we verschillend denken over dingen. Dat vraagt een open houding naar elkaar en het besef dat niemand van ons de wijsheid in pacht heeft. Ook vraagt het om een consequent coronabeleid vanuit de organisatie. Het beleid is bekend, maar over de achtergronden daarvan wil ik wat meer vertellen.

Vanaf de eerste dag dat we te maken kregen met corona hebben we gewerkt vanuit twee uitgangspunten, namelijk verantwoordelijkheid en individuele vrijheid. 

Het eerste uitgangspunt is dat wij bij Careander onze verantwoordelijkheid voor het bieden van goede zorg blijven nemen, hoe de crisis zich ook ontwikkelt. Vanuit dit uitgangspunt hebben we tot op de dag van vandaag het belang benadrukt van het nauwgezet volgen van alle aanbevelingen om verspreiding van het virus te voorkomen. 

Het tweede uitgangspunt is dat iedere cliënt en medewerker zijn of haar eigen individuele vrijheid heeft en houdt. Om die reden hebben we over vaccinatie bijvoorbeeld niet positief of negatief geadviseerd, maar iedereen opgeroepen om daar een besluit over te nemen op basis van betrouwbare informatie. 

In ons beleid zoeken we telkens naar de balans tussen deze twee uitgangspunten, verantwoordelijkheid en individuele vrijheid. Dat past bij onze visie, waarin we zeggen dat ieder mens uniek is en door God geliefd. Het zoeken naar de balans gaat door, ook in het verdere verloop van deze crisis.   

Werkgevers krijgen binnenkort misschien de mogelijkheid om de vaccinatiestatus van medewerkers op te vragen. Hier hebben we als managementteam en organisatiecrisisteam veelvuldig over gesproken. De lijn die we hebben gekozen is dat Careander geen gebruik gaat maken van de mogelijkheid om dit te doen. Het zou afbreuk doen aan het gevoel van individuele vrijheid van collega’s. Ook zou het mensen van elkaar verwijderen. Dat willen we voorkomen. We hebben vanaf de start immers gezegd dat we samen de crisis door wilden komen. Zolang iedereen goed doordacht omgaat met de vrijheid die hij of zij zelf heeft en verantwoordelijkheid blijft nemen voor anderen, werken we samen aan de goede zaak. Dan komen we er doorheen. Dat willen we vasthouden. 

Hoe de coronacrisis zich verder ontwikkelt weet niemand. We weten dus ook niet met welke maatregelen we nog te maken krijgen. Het blijft zoeken voor ons allemaal, elke dag. Maar we doen het samen. Daar gaat het om. 

Bert Brouwer, bestuurder Careander 

De landbouw in Nederland is enorm in beweging: CO2 uitstoot, telkens veranderende regelgeving, bemoeienis vanuit Brussel, noem maar op. Boeren staan voor de vraag hoe zij om willen gaan met deze ontwikkelingen. Eenvoudige antwoorden zijn er niet. Ik werd geïnspireerd door een film die ik zag, over boeren die hun bedrijf aanpassen aan klimaatverandering. Ze werken met grassen die dieper wortelen, telen nieuwe gewassen en laten onderzoek doen naar datgene dat het beste werkt. Ze reageren niet, ze ondernemen.

De overeenkomst met de zorg is overduidelijk. Net als de landbouw is de zorg in Nederland enorm in beweging. Allerlei ontwikkelingen spelen daarbij een rol. Als voorbeelden noem ik de opkomst van zorgrobots, de tekorten op de arbeidsmarkt en krimpende budgetten. Veranderingen zijn van alle tijden, maar ze gaan nu sneller dan voorheen. Van Careander vraagt dit duidelijke eigen keuzes: wat vinden we belangrijk, waarvoor willen we gaan, over welke trends maken we ons niet al te druk?

Vanuit deze gedachte werken wij momenteel aan een nieuwe strategische koers voor Careander. Ons doel is helder: we willen bijdragen aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Dat was zo en dat blijft zo. We denken hard na over de manier waarop we dat de komende jaren het beste kunnen gaan doen. Als we daar verder mee zijn, dan hoort u van ons.

Op 22 december 2020 is Careander gestart met een online nieuwsbrief voor verwanten. Met hierin achtergrondinformatie, nieuws, ontwikkelingen en verhalen. Bestuurder Bert Brouwer licht toe.

Careander is in 1967 ontstaan als initiatief van ouders met een kind met een verstandelijke beperking. Vanaf de start zijn ouders en andere verwanten door de jaren heen intensief betrokken gebleven. In de eerste plaats bij hun eigen kind, broer of zus, maar ook bij Careander als organisatie. Die betrokkenheid zien we terug op veel manieren. Een voorbeeld daarvan zijn de gesprekken in de ‘driehoek’ van cliënt, verwant en begeleider. Je ziet het ook in deelname aan verwantenraden, vrijwilliger, enzovoorts.

We zijn blij met uw betrokkenheid. We werken er graag aan om deze zo te houden en te versterken. Daardoor kunnen wij meer betekenen voor cliënten. En dat is wat wij graag willen. Daarom zijn we begonnen met deze digitale nieuwsbrief. Deze zal vanaf nu tweemaandelijks verschijnen en daarmee het magazine ‘Contact’ vervangen. Als er dringende informatie te delen is, zal de nieuwsbrief vaker verschijnen of krijgt u ‘Serviceberichten’ met korte mededelingen van ons. Ik hoop van harte dat deze nieuwe communicatiemiddelen bijdragen aan de band tussen u en ons.

Ik wens u veel leesplezier en groet u hartelijk.

Bert Brouwer, Bestuurder Careander