Update rondom Corona

Op 22 april schreef ik dat de meeste maatregelen die Careander genomen heeft voor het beheersen van het Coronavirus, in elk geval tot 20 mei aanstaande van kracht blijven. Sinds dat vorige schrijven is er veel gebeurd. Het aantal besmettingen in ons land neemt af, net als het aantal corona patiënten dat op de ic afdelingen ligt. Het kabinet heeft inmiddels een routekaart gepresenteerd om zoveel mogelijk te kunnen terugkeren naar het gewone leven.

Ook binnen Careander zijn de ontwikkelingen hoopgevend. Op dit moment is binnen Careander nog één cliënt ziek bij wie corona is vastgesteld. Op het hoogtepunt van de crisis hadden we een viertal woonlocaties in quarantaine, vanwege besmettingen bij bewoners. Deze quarantaine periode is voor bewoners, hun familieleden en ook voor onze medewerkers zeer belastend geweest. We zijn dankbaar dat deze periode nu achter ons ligt.

In de komende periode gaan we een aantal maatregelen versoepelen. Op basis van de adviezen die we krijgen van het RIVM en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland menen we dat dat verantwoord is. In deze brief zet ik voor u op een rij hoe ons plan er wat dit betreft uit ziet. Ik schrijf het met opluchting, omdat ik weet hoe belangrijk dit is voor onze cliënten en voor u. Tegelijk schrijf ik het ook met reserve, omdat we allemaal doordrongen zijn van het feit dat de ontwikkelingen kwetsbaar en onvoorspelbaar zijn.

Aangepaste bezoekregeling met ingang van 25 mei aanstaande

Op dit moment is bezoek in onze woonlocaties niet toegestaan. Met ingang van 25 mei aanstaande wordt bezoek weer mogelijk, zij het met beperkingen:

 1. Iedere bewoner van een woonlocatie van Careander kan maximaal 1 maal per week bezoek ontvangen van 1 persoon; dit kan een familielid zijn, maar ook een vriend, maatje of vrijwilliger. Het bezoek duurt maximaal 1,5 uur.
 2. Bezoekers hebben geen coronaklachten, zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts.
 3. Als op een woning een verdenking van corona is bij een cliënt of medewerker, dan geldt er een totaal bezoekverbod tot twee weken na het verdwijnen van de laatste (vermoedelijke) besmetting.
 4. Bezoek vindt uitsluitend plaats in overleg met begeleiding.
 5. De bezoeker gaat na betreding van de locatie rechtstreeks naar het appartement/studio van de bewoner. De bezoeker komt niet in andere ruimtes binnen de locatie.
 6. De bezoeker houdt zich aan de voorschriften van het RIVM inzake infectiepreventie; een heldere uitleg leest u bijvoorbeeld op https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/tips-om-risico-op-besmetting-en-verspreiding-coronavirus-te-verkleinen/
 7. De bezoeker volgt de eventuele aanvullende instructies van de begeleiding t.a.v. hygiëne.
 8. Als de bewoner en de bezoeker naar buiten zijn geweest om bijvoorbeeld een wandeling te maken, lopen ze na terugkomst in de locatie rechtstreeks naar het appartement/studio van de bewoner.
 9. Wanneer bezoek en cliënt gaan wandelen met 1.5 meter afstand, vermijd dan publieke en openbare ruimtes.
 10. Voor veel bewoners zal een activiteit in de buitenlucht, zoals een wandeling, een welkome afwisseling zijn. Als dat zo is, dan blijft die mogelijkheid (naast bezoek) uiteraard bestaan. Wij ondersteunen dit van harte. Spreek dan af buiten de locatie, zo nodig in overleg met de begeleider. Dit geldt dan ook niet als een bezoekje. U komt immers niet binnen.
 11. Logeren buiten de locatie brengt risico’s van besmetting met zich mee. We verzoeken familie en vrienden dringend om hier zeer terughoudend mee te zijn. In bijzondere situaties kan afgeweken worden van bovenstaand beleid, als dit voor de gezondheid van de bewoner noodzakelijk geacht wordt; (regie teammanager i.s.m. orthopedagoog).
 12. Onveranderd stimuleren we andere vormen van ontmoetingen en digitale ontmoetingen zoveel als mogelijk.Zoals (beeld)bellen, video’s, filmpjes, kaartjes, cadeaus, etc.
 13. In onze locatie Veldheem en Bongerd Woonhuizen (1 woning) hebben de bewoners een eigen huurovereenkomst met de woningcorporatie. Voor deze locatie gelden bovenstaande richtlijnen als dringend advies.

Contactberoepen, openbare gelegenheden: mogelijk vanaf 25 mei aanstaande

Cliënten kunnen een bezoek brengen aan dienstverleners zoals de kapper, pedicure, fysiotherapeut en tandarts. Cliënten kunnen ook openbare gelegenheden bezoeken, mits de cliënt zich kan houden aan de RIVM regels of hiervoor begeleiding beschikbaar is.

Terugkeer van cliënten die tijdelijk bij familie zijn: vanaf 25 mei aanstaande

Tot op heden is terugkeer naar de woonlocatie niet mogelijk. Vanaf 25 mei aanstaande passen wij dit beleid aan. Vanaf die datum is terugkeer in een aantal situaties mogelijk, waarbij het uitgangspunt uiteraard blijft dat we het risico op besmetting zoveel mogelijk willen voorkomen. De teammanager beslist of terugkeer mogelijk is, aan de hand van een gesprek met u.

Het gesprek zal gaan over de thuissituatie in de afgelopen 14 dagen en uiteraard over de vraag of er op dit moment klachten zijn bij de cliënt en/of de overige familie leden.

Werk en Dagactiviteiten: opstart wordt voorbereid

In juni worden de activiteiten voor Werk en Dagactiviteiten weer fasegewijs opgestart. Dit geldt ook voor onze winkels en horeca. De wijze waarop en het tempo waarin dit gebeurt, wordt maatwerk per locatie. Niet iedere cliënt zal dus direct volledig terecht kunnen. Veiligheid en gezondheid blijven immers voorop staan. Ook hebben we te maken met voorschriften van de overheid, zoals een maximum aantal personen dat in een gebouw aanwezig mag zijn. Een bijkomende uitdaging is de organisatie van het vervoer; vanwege de 1,5 meter-regel zijn de mogelijkheden immers beperkt.

Op dit moment kunnen we nog niet zeggen op welke datum uw zoon, dochter of familielid weer naar het werk of de Dagactiviteiten kan gaan. Zodra daar meer duidelijkheid over is wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Tot slot

We menen dat we met dit beleid recht doen aan de hoopgevende ontwikkelingen in ons land en binnen Careander. Onze hoop en verwachting is dat we hiermee perspectief bieden aan onze cliënten en aan u. De maatregelen zijn immers zeer ingrijpend en belastend geweest, en zijn dat nog steeds.

De verdere uitwerking zal in de komende weken veel vragen van onze medewerkers. De versoepeling van de maatregelen is complex. Ik vraag uw begrip hiervoor. Ons doel is en blijft dat we bij willen dragen aan een goed leven voor de cliënten. We voelen ons hiervoor zeer verantwoordelijk en gemotiveerd. De zoektocht naar een verantwoorde versoepeling zal ook zoveel mogelijk in samenspraak met lokale cliëntenraden en verwantenraden vorm worden gegeven.

Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt ons beleid in de komende periode mogelijk opnieuw aangepast. We volgen wat dat betreft de adviezen van het RIVM en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Dat kan betekenen dat we maatregelen toch weer moeten verscherpen of kunnen versoepelen. Ook daarvoor vraag ik uw begrip.

Graag wens ik u alle goeds voor de komende periode. Ik verwacht dat ons nieuwe beleid bij zal dragen aan het welzijn van onze cliënten en aan dat van u. Laten we met elkaar alles op alles zetten hier een succes van te maken!

Met vriendelijke groet,

Bert Brouwer, Bestuurder

Terug naar het overzicht