In 2008 is de Stichting Vrienden van Careander opgericht. Doel van de Stichting Vrienden van Careander is het ondersteunen van Careander in geld en goederen. Het gaat hierbij om extra materiële zaken die niet vanuit de reguliere middelen gefinancierd kunnen worden. De Stichting zamelt geld en goederen in en verstrekt informatie over Careander. Daarnaast houdt zij zich bezig met het werven en onderhouden van contacten met de vrienden, donateurs, sponsoren en andere belangstellenden van de Stichting Vrienden van Careander.

De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit houdt in dat de Stichting Vrienden van Careander:
• geen successie- en schenkingsrecht hoeft te betalen over schenkingen en erfenissen;
• en dat een donateur (een vriend van de stichting) de gift kan aftrekken van de belasting.

De Stichting hoopt veel “vrienden” te kunnen begroeten en zal er op toe zien dat giften conform de bedoeling van de gever besteed worden.

Giften kunnen gestort worden op rekeningnummer: NL79RABO0127214909 ten name van Stichting Vrienden van Careander te Harderwijk.

PROCEDURE
Ouders, cliëntenraden, contactraden en medewerkers kunnen via de teammanagers van Careander een aanvraag indienen bij de Stichting Vrienden van Careander. De procedure voor het aanvragen en toekennen van een bijdrage, is op te vragen bij het directiesecretariaat van Careander, telefoonnummer 0341- 467824.

INFORMATIE
Wanneer u vragen heeft of meer wilt weten over de Stichting Vrienden van Careander, dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van Careander. U kunt het secretariaat bereiken via telefoonnummer 0341- 467824 of per email via vrienden@careander.nl.

Stichting Vrienden van Careander
Postbus 60
3840 AB Harderwijk

Voor de ANBI gegevens van Stichting Vrienden van Careander: lees meer

Jaaroverzicht